Bratislava, 1. jún 2023. Aj napriek predvolebnému obdobiu čaká úradnícku vládu niekoľko úloh, ktoré sa týkajú opatrení na zmiernenie klimatickej zmeny. Klimatická koalícia vyzýva vládu, aby využila svoj dočasný mandát na politiky, ktoré podporujú akceleráciu obnoviteľných zdrojov, podporia obnovu budov a bezemisné formy dopravy. V nasledujúcich mesiacoch totiž prebiehajú procesy, ktoré môžu významne znížiť našu závislosť od fosílnych palív a posilniť odolnosť krajiny aj jej obyvateľov. 

Agenda na ochranu klímy narastá spolu s nepriaznivými analýzami globálneho otepľovania. Svetová meteorologická organizácia varuje, že k prekročeniu hranice oteplenia o 1,5 stupňa Celzia môže dôjsť už pred rokom 2030 a snaha o zvládnutie tejto situácie nesmie ustúpiť. V nasledujúcich mesiacoch bude prebiehať nastavovanie dôležitých stratégií, financovania, ale aj príprava na nadchádzajúcu zimu a zvládnutie energetickej krízy.

“Slovensko zažíva turbulentné politické časy, čo však neznamená, že sa všetky procesy zastavia. Do volieb sa nám síce nepodarilo dokončiť klimatický zákon, avšak túto dobu treba využiť na odstránenie rozporov medzi ministerstvami, nastolenie ich spolupráce a schválenie silného zákona čím skôr po voľbách,” povedala koordinátorka Klimatickej koalície Dana Mareková.

Kým politici riešia predvolebné boje, nastavuje sa aktualizácia Národného energetického a klimatického plánu. Ten významne ovplyvní, ako budeme pristupovať k ochrane klímy,  aké ciele si určíme a ako využijeme miliardy eur z európskych zdrojov. Je to plán, ktorý má priniesť konkrétne opatrenia na zmiernenie energetickej a dopravnej chudoby, zlepšenie energetického manažmentu na miestnej úrovni, podporu energetickej efektívnosti a udržateľnú akceleráciu obnoviteľných zdrojov.

“Ministerstvá môžu využiť prípravu Národného energetického a klimatického plánu na spoločné hľadanie riešení klimatickej krízy, ktoré budú odpoveďou aj na zvyšujúce sa ceny a energetickú chudobu. Potrebujeme však otvorenú diskusiu o tom, či budeme aj naďalej dotovať fosílne zdroje, alebo podporíme kombináciu úspor a šetrnej solárnej, veternej, geotermálnej energie a rozvoj tepelných čerpadiel,” uviedol Juraj Melichár z Priateľov Zeme – CEPA.

Zároveň pokračuje implementácia Plánu obnovy a odolnosti aj príprava novej kapitoly REPowerEU, ktorá má slúžiť na zníženie závislosti od ruských zdrojov a akceleráciu obnoviteľných zdrojov energie. Tieto finančné mechanizmy nie sú jediné. Tzv. eurofondy sa pripravujú na nové programové obdobie a kvalitné nastavenie jednotlivých programov je dôležitým nástrojom na zvládnutie klimatickej krízy.

“Často počujeme, že klimatické opatrenia budú drahé. My tu však momentálne máme miliardy na opatrenia od EÚ. Je iba na nás, ako ich nastavíme, aby sme ich neprehajdákali, ale čo najlepšie využili: zvládli čoraz ťažšie klimatické problémy, podporili sociálne zraniteľné skupiny a posilnili odolnosť celej našej spoločnosti. Keď tak neurobíme už dnes, nutné opatrenia neskôr budú mnohonásobne drahšie,” doplnila Mareková.

Klimatická koalícia sa dlhodobo venuje témam, ktoré súvisia s klimatickou krízou. Jej  cieľom je presadzovať konkrétne riešenia v rámci legislatívy a finančných mechanizmov. Riešenia verejných politík by mali prispievať k systematickej ochrane klímy, zmierňovaniu jej prejavov a adaptácii Slovenska na zmenu klímy. To všetko s ohľadom na najslabšie sociálne skupiny obyvateľstva. Organizácie združené v Klimatickej koalícii preto poslali členom a členkám vlády list, v ktorom zdôrazňujú priority súvisiace s klimatickými politikami a procesmi. 

 

Znenie listu adresovaného ministrovi životného prostredia Klimatická koalícia list 26-5-2023

 

V prípade otázok sú vám k dispozícií na vyjadrenia:

Dana Mareková, koordinátorka Klimatickej koalície, odborníčka na súlad s klimatickými smernicami,  dana.marekova@gmail.com, 0908 524 246, momentálne v Bruseli, k dispozícií na audiovyjadrenie

Juraj Melichár, koordinátor pre energetickú transformáciu, Priatelia Zeme-CEPA, melichar@priateliazeme.sk, 0902 264 332