Kľúčový zákon pre klímu

Rok 2022 Slovensku prinesie prvý strešný zákon pre ochranu klímy. Ministerstvo životného prostredia má navrhnúť, vláda odobriť, parlament prijať a prezidentka podpísať zákon, ktorý pomôže dekarbonizovať našu ekonomiku a spravodlivo transformovať spoločnosť smerom k uhlíkovej neutralite.

 

Aké kroky vedú k silnému klimatickému zákonu

MŽP už prišlo s neformálnym návrhom klimatického zákona a v septembri plánuje dať návrh na medzirezortné pripomienkové konanie. Nie je však dostatočný – ak má klimatický zákon priniesť potrebnú zmenu, musí obsahovať črty, bez ktorých v realite nebude fungovať. Chceme povzbudiť vládu k odvahe. Podporiť ich
odbornými obsahovými návrhmi a ukázať, že ochrana klímy je kľúčovou témou, na ktorej záleží dôležitým aktérom aj verejnosti.

Preto:

 • sme vypracovali právny návrh na úpravu a doplnenie návrhu od MŽP;
 • oslovujeme odborné kruhy, biznis, inštitúcie, samosprávy, mimovládky aj verejnosť a žiadame ich o podporu silného klimatického zákona;
 • komunikujeme s predstaviteľmi vlády a parlamentu v snahe presvedčiť o potrebe a podobe silného klimatického zákona.

 

NAŠE NÁVRHY NA SILNÝ KLIMATICKÝ ZÁKON

Ciele

 • Určiť ročné emisné rozpočty – cesta k uhlíkovej neutralite musí byť jasne rozrátaná medzi jednotlivé sektory, za ktoré nesú zodpovednosť ministerstvá. Zákon určí, o koľko má každý rezort znížiť emisie a to na ročnej, prípadne dvojročnej báze, nielen výhľadovo do roku 2030.
 • Vybudovať regionálne kapacity – na plánovanie a koordináciu dekarbonizácie na regionálnej a miestnej úrovni sú potrebné stabilné odborné kapacity, s ktorými klimatický zákon musí počítať.
 • Upratať dáta o emisiách, aby boli kvalitné, zrozumiteľné a prepojené s klíma-politikami – viaceré inštitúcie zbierajú klimaticky relevantné dáta. Verejnosť a často ani odborníci im poriadne nerozumejú a nie je jasné, ako sa s dátami ďalej nakladá, najmä či a ako sú využité pri tvorbe politík.

Kontrola

 • Zaviesť reporting plnenia dekarbonizačných cieľov a emisných rozpočtov – ministerstvá budú podávať správy o plnení svojich záväzkov. Tento
  reporting musí byť verejnosti dostupný a v takých intervaloch, aby jednak zbytočne nezaťažili ministerstvá, a zároveň neunikol pozornosti pri volebnom cykle.
 • Vytvoriť nezávislý expertný orgán – bude podporovať a kontrolovať dekarbonizáciu ale len vtedy, ak zákon dôsledne upraví jeho kompetencie aj ustanovovanie.

Vymáhanie

 • Záväzky fungujú vtedy, ak sú aj vymáhané. Zákon teda musí obsahovať nástroje, ktoré zabezpečia plnenie sektorových cieľov, emisných rozpočtov a klimatických politík.

 

Paragrafové znenie našich návrhov nájdete TU.

 

ČO SME DOTERAZ SPRAVILI PRE SILNÝ KLIMATICKÝ ZÁKON

Iniciatíva za silný klimatický zákon – INFO PRE VEREJNÉ INŠTITÚCIE

Iniciatíva za silný klimatický zákon – INFO PRE ORGANIZÁCIE, INICIATÍVY A JEDNOTLIVCOV

Iniciatíva za silný klimatický zákon – INFO PRE FIRMY

kontakt:

Dana Mareková, Klimatická koalícia, dana.marekova@gmail.com, +421 908 524 246

Ivana Kohutková, Klimatická koalícia, kohutkova.ivana@gmail.com