Silný klimatický zákon

Kľúčový zákon pre klímu

Rok 2022 Slovensku priniesol prípravu prvého zákona pre ochranu klímy, ktorý môže Slovensku výrazne pomôcť pripraviť sa na dopady klimatickej zmeny a nastaviť našu krajinu smerom k udržateľnej, bezuhlíkovej a sociálne spravodlivej budúcnosti. 

Podoba klimatického zákona, ktorý Slovenská republika príjme, bude mať vplyv na celé hospodárstvo, od súkromného sektora, rozvoja pracovných odvetví, či fungovanie verejných inštitúcií. Jeho cieľom je podporiť prechod k energeticky efektívnej, bezuhlíkovej ekonomike, pomôcť vytvoriť pracovné príležitosti  spravodlivým a sociálne citlivým spôsobom, a zabezpečiť všeobecné zlepšenie sociálnych pomerov a životnej úrovne obyvateľov našej krajiny.


Čo musí obsahovať silný klimatický zákon

Máme osobitný záujem na tom, aby prijatý zákon nebol len formálnym dokumentom, ale funkčným legislatívnym nástrojom. Ak má zákon skutočne plniť vyššie uvedené funkcie, musí reflektovať nasledovné črty:


1. Ciele pre dekarbonizáciu majú byť ambiciózne, nastavené v súlade s aktuálnymi dátami a  jasným plánom pre každý sektor hospodárstva. Súčasne musia byť určené tak, aby sme mohli sledovať progres v konkrétnom volebnom období s priestorom pre prípadnú aktualizáciu. 

2.  Regióny, mestá a obce sú kľúčovým článkom dekarbonizácie a potrebujú odborné kapacity, ale aj materiálnu a finančnú podporu na zvládnutie tohto procesu.

3. Dátový manažment  (najmä vo vzťahu k dátam o emisiách sklenníkových plynov a záchytných mechanizmov) musí byť jednotný, s jasnými pravidlami a postupmi tak, aby slúžil na nastavenie klimatických politík všetkých zainteresovaných subjektov.

4. Reporting cieľov musí umožniť vyvodenie právnej a politickej zodpovednosti, musí byť transparentný a zrozumiteľný, no súčasne efektívny.

5. Expertný kontrolný a poradný orgán musí byť nadrezortný, s dobre nastavenými kompetenciami, kreovaním a celkovým rámcom fungovania, ktoré musí byť prístupné verejnosti. 

6. Súdny prieskum slúži ako “poistka”, že včas a dobrým postupom smerujeme k dekarbonizácii. V prípade neplnenia klimatických cieľov musí mať verejnosť možnosť obrátiť sa na súd.


Čo sme doteraz spravili pre silný klimatický zákon

Vyššie uvedené črty sme  v priebehu uplynulých mesiacov premietli do konkrétnych ustanovení  a tieto sme opakovane prezentovali Ministerstvu životného prostredia SR. Silný klimatický zákon ich musí obsahovať, inak  nebude plniť svoju funkciu.

Od jej založenia sme boli v pracovnej skupine MŽP a aktívne, hoci bez výsledkov, sme sa snažili, aby slúžila na informovanie o všetkých krokoch na príprave zákona ako aj na diskusiu medzi zainteresovanými aktérmi o jeho obsahu. 

Takúto diskusiu sme sa snažili udržiavať aspoň v rámci našich možností a to písomnou komunikáciou, na stretnutiach, aj prostredníctvom médií. Uskutočnili sme viac ako dvadsať stretnutí s rôznymi zainteresovanými stranami vrátane, environmentálnych mimovládnych organizácií, samospráv, biznis lídrov, odborných organizácií, napr. Slovenského hydrometeorologického ústavu a SAV, a ďalších odborníkov.

 

Odkazy a informácie

Kontakt:

Dana Mareková

dana.marekova@gmail.com

+421 908 524 246

Lucia Szabová

lucia.szabova@klimatickakoalicia.sk

+421 905 515 934

Súvisiace aktuality