Podpora rozvoja veternej energie
s ohľadom na ľudí a ochranu prírody

Slovensko v podiele OZE, ktorý dlhodobo stagnuje okolo 17 %, patrí medzi najmenej ambiciózne krajiny v EÚ. Takmer všetky európske vlády urýchlili rozvoj OZE v reakcii na pandémiu COVID-19, plynovú krízu a ruskú agresiu. Slovensko váha – neplníme ani len nedostatočný záväzok, ktorý sme si určili v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne (INEKP, angl. NECP), pričom aktuálne je tento záväzok významne vyšší vďaka dohodnutej legislatíve EÚ v balíku Fit for 55. Príležitosťou na zmenu je aktualizácia INEKP a podpora v rámci Plánu obnovy. Rozvoj solárnej a veternej energie prinesie úžitok aj občanom v podobe zníženia účtov za elektrinu až o 29%.

Je nevyhnutné určiť kritériá pre umiestnenie nových veterných parkov a zjednodušiť a sprehľadniť povoľovacie procesy pre ich výstavbu. Zároveň ale musíme zabezpečiť, aby sa neoslabovali ustanovenia na ochrana prírody a rešpektovali iné záujmy chránené zákonom reprezentované najmä samosprávami a občianskymi organizáciami. Kritériá pre rozvoj OZE musia vzniknúť v súčinnosti expertov a expertiek z rôznych oblastí a rešpektovať environmentálne predpisy Slovenska aj Európskej únie. Iný prístup môže naopak rozvoj OZE spomaliť. Inšpiratívnym príkladom je participatívny proces rozvoja VE v Burgenlande, vďaka ktorému je rozvoj veternej energie rýchly a bezkonfliktný.

Kritériá pre veternú energiu na Slovensku čiastočne určuje smernica MŽP SR z roku 2010. Bola prijatá v čase, keď na Slovensku boli minimálne skúsenosti s výstavbou veterných elektrární alebo parkov. Za posledných 13 rokov sa technologický pokrok v odvetví významne posunul, prehĺbili sa poznatky o využívaní veternej energie a jej vplyvoch na životné prostredie. Tento vývoj musí byť zohľadnený pri navrhovaní a povoľovaní projektov, a to tak zo strany developerov, ako aj zo strany štátnych orgánov.

Navrhujeme Ministerstvu životného prostredia pilotný proces zameraný na aktualizáciu kritérií hodnotenia vplyvov a vhodnosti lokalít pre umiestnenie veternej energie. Proces spája expertov a expertky zo štátnej správy, samosprávy, súkromného sektoru a mimovládnych organizácií a je replikovateľný  na ďalšie typy OZE.

 

Čo prinesie proces spoločného určovania kritérií pre šírenie OZE: 

 • Zrýchlenie a zvýšenie predvídateľnosti povoľovania

 • Predchádzanie konfliktom súvisiacim s umiestnením veterných inštalácií, identifikácia území mimo konfliktu s:

     a. ochranou prírody, identifikácia chránených oblastí a migračných trás vtáctva

     b. záujmami samospráv

     c. inými zákonom chránenými záujmami (napr. určené územnými plánmi, či na základe banského zákona)

 • Zjednodušenie a prehľadnosť pri určení vhodných a nevhodných území pre projekty

  veternej energetiky

 • Stanovenie jasných kritérií hodnotenia – šetrenie úradníckych kapacít, projektovej dokumentácie a celkových kapacít predkladateľa projektu (časových, ľudských a finančných)

Spolupráca a aktivity

Komunikácia o projekte prebieha od augusta 2022, súbežne s plánovanou reformou EIA a s tvorbou kapitoly REPowerEU, ku ktorej sme zaslali pripomienky vychádzajúce z projektu.

 • Ministerstvo životného prostredia SR – na stretnutí v apríli 2023, za účasti vtedajšieho ŠT p. Kiču a generálnych riaditeľov: p. Seifertová, p. Fischerová, p. Havlíček, vz. GR p. Škultéty, vz. p. Maňka, sme predstavili profesionálne vedený participatívny proces. MŽP SR uvítalo náš návrh, ktorý povedie k praktickým výsledkom a kapacitne čo najmenej zaťaží ministerstvo a predbežne súhlasilo so spoluprácou.
 • Únia miest Slovenska – prebehla výmena nápadov na online stretnutí so zástupcami a zástupkyňami ÚMS aj jednotlivých miest. V marci sme sa spoločne zúčastnili podujatia na Zastúpení EK v SR „REPowerEU: Support for Social Services and Renewables in Slovakia“. Poradca ÚMS pre energetiku zdieľal s nami návrhy s popisom aktuálnych bariér rozvoja VE na Slovensku,
  ktoré by mali byť predmetom rokovaní.
 • Mimovládne organizácie – prebieha kontinuálna výmena informácií v klimatickom hnutí a cielené oslovenie organizácií zameraných na ochranu prírody a biodiverzity. Na online stretnutí v máji sme predstavili projekt a zozbierali základné podnety a súvisiace vstupy.
  – OZE biznis – prebieha kontinuálna výmena informácií s asociáciou SAPI a zber podnetov. Nadväzujeme kontakty s ďalším partnermi v tejto oblasti.

Projekt je realizovaný v spolupráci s PDCS.

Odkazy a informácie

Informačný materiál: Ako na dobrý rozvoj veternej energie na Slovensku

Kontakt:

Liliana Rástocká

liliana.rastocka@gmail.com

+421 904 798 870

Dana Mareková

dana.marekova@gmail.com

+421 908 524 246

Súvisiace aktuality