Slovensko pracuje na kľúčovom pláne na ochranu klímy

Bratislava, 25. august 2023. Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje kľúčový dokument k zvládnutiu klimatickej zmeny. Aby bol Integrovaný národný energeticko klimatický plán (INEKP) účinným nástrojom na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050, mal by podľa Klimatickej koalície a Slovenskej klimatickej iniciatívy obsahovať dostatočné ciele pre obnoviteľné zdroje energie a jasné konkrétne kroky na znižovanie emisií v sektore energetiky a dopravy. Prvý návrh aktuálnej verzie plánovalo MH SR odoslať Európskej komisii tento týždeň.

V čase zhoršujúcich sa správo stave klímy a narastajúcich extrémnych prejavov počasia patrí INEKP k strategickým dokumentom, ktoré výrazne ovplyvňujú smerovanie Slovenska k uhlíkovej neutralite. Plán nastavuje nielen ako sa zmení energetika a doprava ale aj spôsob využitia miliárd eur na klimatické opatrenia. Súčasťou týchto nastavení by mala byť aj kvalitne spracovaná ochrana sociálne zraniteľného obyvateľstva.

Organizácie zdôrazňujú, že plán by nemal byť len popisom minulého a čiastočne súčasného stavu ale mal by prakticky navrhnúť budúce kroky na znižovanie emisií v energetike a doprave. Jedným z dôležitých bodov je aj nastavenie cieľa pre obnoviteľné zdroje energie, ktorý by mal prispievať k aktuálnemu európskemu cieľu. Európska únia momentálne výrazne navyšuje svoj spoločný cieľ pre túto oblasť, čo by malo Slovensko v pláne reflektovať. Podľa Slovenskej klimatickej iniciatívy by mal podiel OZE na celkovom energetickom mixe predstavovať v roku 203O aspoň 32,1 percenta, ak chceme naplniť uhlíkovú neutralitu v roku 2050 (Spracované podľa modelu Pathway Explorer) .

Ministerstvá by si mali dať vyčísliť slovenský príspevok k novému európskemu cieľu. K nemu sa v marci spolu s ostatnými krajinami EÚ Slovensko oficiálne prihlásilo. V minulosti Slovensko vo svojich strategických dokumentoch zaostávalo a v súčasnom návrhu tiež operuje so starými cieľmi. Veríme, že tento nedostatok sa v procese napraví,” uviedol Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA.

Klimatická koalícia aj Slovenská klimatická iniciatíva aktívne komunikujú s Ministerstvom hospodárstva. Organizácie očakávajú, že do proces prípravy INEKP budú zahrnutí všetci relevantní aktéri, vzhľadom na akútnosť situácie v oblasti klimatickej zmeny. Na tejto potrebe sa organizácie s ministerstvom zhodli na spoločnom stretnutí.

Aktualizovaný INEKP má poskytnúť obyvateľom Slovenska istotu, že ako krajina zvládneme zelenú transformáciu a pomôžeme im zvládnuť dôsledky zmeny klímy. Aj pre súkromný sektor je dôležitý predvídateľný plán transformácie. Preto má príprava a implementácia INEKP vplyv na každú oblasť našej spoločnosti a prechod na zelenú ekonomiku musí mať politickú a celospoločenskú prioritu,“ uviedla koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy, Kateřina Chajdiaková.

INEKP nie je novým dokumentom, momentálne prebieha revízia prvej verzie z roku 2019. Návrh nového plánu malo Slovensko odoslať už v júni tohto roku ale vyžiadalo si od Európskej komisie posunutie termínu na 24. augusta. Do konca roka 2023 by mala Európska komisia zaslať Slovensku odporúčania k celému energeticko-klimatickému plánu. Konečná verzia, ktorej bude predchádzať proces pripomienkovania verejnosťou by mala byť schválená do 30. júna 2024.

V prípade otázok sú vám k dispozícií na vyjadrenia:

Juraj Melichár, koordinátor pre energetickú transformáciu, Priatelia Zeme-CEPA,
melichar@priateliazeme.sk, 0902 264 332
Kateřina Chajdiaková, koordinátorka Slovenskej klimatickej iniciatívy,
chajdiakova@klimatickainiciativa.sk,, 0905 565 951

Zdroj foto: FB Ministerstvo hospodárstva SR