Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, podľa ktorého sa bude plán implementovať. Platformy Hlas občianskych organizácií a Zelený reštart predkladajú k návrhu zákona hromadnú pripomienku, pretože v ňom chýba zapojenie kľúčových partnerov, ktorými sú napríklad občianske organizácie a iniciatívy, samosprávy, podnikatelia, sociálni partneri a ostatná verejnosť.

V návrhu zákona úplne chýba princíp partnerstva, ktorý je uplatňovaný pri prerozdeľovaní financií z eurofondov a zabezpečuje zapojenie kľúčových partnerov. V hromadnej pripomienke preto navrhujú definovať kľúčových partnerov tak, aby reprezentovali všetky dôležité skupiny spoločnosti, ktorých sa plán obnovy a odolnosti týka a dialóg s nimi navrhujú zakotviť v legislatíve. Zástupcovia a zástupkyne platforiem sa domnievajú sa, že pri rozdeľovaní prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti nie je dôvod uplatňovať iné kritéria, než aké sú pri rozdeľovaní podpory z eurofondov. Zároveň odporúčajú zapojiť kľúčových partnerov do vypracovania systému implementácie tohto mechanizmu, do monitorovania a hodnotenia jeho stavu a výsledkov, a do schvaľovania podmienok jednotlivých výziev.

Rovnako je podľa nich potrebné posilniť proces preskúmavania podnetov v prípade, keď zodpovedný orgán neschváli žiadosť o podporu z plánu obnovy. Navrhovaný proces je totiž oveľa „slabší“ a nejasnejšie definovaný ako v prípade odvolania proti zamietnutiu žiadosti o podporu z eurofondov, aj keď v oboch prípadoch ide o distribúciu veľkého objemu európskych zdrojov. Posilnenie procesu preskúmavania podnetov v prípade zamietnutých žiadostí, ako aj kontroly tohto procesu, je dôležité okrem iného aj preto, lebo o týchto podnetoch rozhoduje ten, kto žiadosť o podporu zamietol.

„Sme presvedčení, že dôležití aktéri našej spoločnosti musia byť prítomní pri implementácii Plánu obnovy a odolnosti a jej monitorovaní. Princíp partnerstva je jediným dôležitým princípom, ktorý z navrhovaného mechanizmu vypadol, pričom nie je dôvod, aby zodpovedné inštitúcie postupovali iným spôsobom ako pri bežnej podpore z eurofondov. Zapojenie kľúčových partnerov zároveň predchádza korupcii pri realizácii investícií, a umožní tak lepšie nastaviť jednotlivé výzvy či kontrolovať proces ich schvaľovania, čím dodá všetkým rozhodnutiam väčšiu legitimitu,“ uvádzajú zástupcovia a zástupkyne platforiem.

Hromadnú pripomienku môže verejnosť podporiť svojim podpisom na novovzniknutom portáli MojaPeticia.sk. Nový web, ktorého odborným garantom je organizácia VIA IURIS, vznikol na podporu občianskych združení, neformálnych iniciatív, bežných ľudí či záujmových skupín. Web MojaPeticia.sk by mal ľuďom umožniť jednoducho a prehľadne vyjadriť svoj postoj či názor, verejne a nahlas.

Fotografia: Photo by Headway on Unsplash

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment