Kľúčový zákon pre klímu

Rok 2022 Slovensku prinesie prvý strešný zákon pre ochranu klímy. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) má navrhnúť, vláda odobriť, parlament prijať a prezidentka podpísať zákon, ktorý pomôže dekarbonizovať našu ekonomiku a spravodlivo transformovať spoločnosť. Jednoducho nasmerovať Slovensko k uhlíkovej neutralite.

 

Aké kroky vedú k silnému klimatickému zákonu 

MŽP už prišlo s neformálnym návrhom klimatického zákona a v septembri plánuje dať návrh na medzirezortné pripomienkové konanie. Nie je však dostatočný – ak má klimatický zákon priniesť potrebnú zmenu, musí obsahovať črty, bez ktorých v realite nebude fungovať. Chceme povzbudiť vládu k odvahe. Podporiť ich odbornými obsahovými návrhmi a ukázať, že ochrana klímy je kľúčovou témou, na ktorej záleží dôležitým aktérom aj verejnosti.

 

Preto:

 • sme vypracovali právny návrh na úpravu a doplnenie návrhu od MŽP;
 • oslovujeme odborníkov,  súkromný sektor, inštitúcie, samosprávy, mimovládne organizácie aj verejnosť a žiadame ich o podporu silného klimatického zákona;
 • komunikujeme s predstaviteľmi vlády a parlamentu v snahe presvedčiť o potrebe a podobe silného klimatického zákona.

 

Pridajte sa k našej iniciatíve a podporte silný klimatický zákon. V čase, kedy fosílne palivá spôsobujú zvyšovanie cien energií, ekonomickú neistotu a politické vydieranie, silný klimatický zákon posilní našu odolnosť a zdravie ekonomiky aj spoločnosti.

 

Silný klimatický zákon tiež zabezpečí stabilitu a predvídateľnosť právneho prostredia, ako aj lepšiu ochranu, napr. harmonizácia zberu dát a jasnejšia regulácia ochráni pred zneužitím dát aj súvisiacich kompetencií orgánov.

 

NAŠE NÁVRHY NA SILNÝ KLIMATICKÝ ZÁKON

 

Ciele 

 • Určiť ročné emisné rozpočty – cesta k uhlíkovej neutralite musí byť jasne rozpočítaná medzi jednotlivé sektory, za ktoré nesú zodpovednosť ministerstvá. Zákon určí, v akom rozsahu má každý rezort znížiť emisie a to na ročnej, prípadne dvojročnej báze, nielen výhľadovo do roku 2030.
 • Vybudovať regionálne kapacity – na plánovanie a koordináciu dekarbonizácie na regionálnej a miestnej úrovni sú potrebné stabilné odborné kapacity, s ktorými klimatický zákon musí počítať. Osobitne je dôležité reflektovať sociálny rozmer dekarbonizácie.
 • Nastaviť efektívny a prehľadný systém zberu a vyhodnocovania klimaticky relevantných dát a prepojiť ho na tvorbu klimatických politík – viaceré inštitúcie zbierajú klimaticky relevantné dáta. Verejnosť a často ani odborníci im poriadne nerozumejú a nie je jasné, ako sa s dátami ďalej nakladá, najmä či a ako sú využité pri tvorbe politík.

 

Kontrola

 • Zaviesť reporting plnenia dekarbonizačných cieľov a emisných rozpočtov – ministerstvá budú podávať správy o plnení svojich záväzkov, a to aj s ohľadom na verejné zdravie. Tento reporting musí byť verejnosti dostupný a zrozumiteľný. Reportovací cyklus nesmie  zbytočne zaťažovať ministerstvá, ale zároveň nesmie ani uniknúť pozornosti pri volebnom cykle.
 • Vytvoriť nezávislý expertný orgán – bude podporovať a kontrolovať dekarbonizáciu ale len vtedy, ak zákon dôsledne upraví jeho kompetencie aj ustanovovanie.

 

Vymáhanie 

 •  Záväzky fungujú vtedy, ak sú aj vymáhané a ich neplnenie sankcionované. Zákon teda musí obsahovať nástroje, ktoré zabezpečia plnenie celonárodných a sektorových cieľov, emisných rozpočtov a klimatických politík.

 

Paragrafové znenie našich návrhov nájdete TU.

 

Ako môžete podporiť prijatie silného klimatického zákona 

 • Podpísať sa pod uvedené návrhy.
 • Stať sa ambasádorom týchto návrhov. Napríklad:
  • prepojíte našu iniciatívu s ďalšími dôležitými iniciatívami alebo jednotlivcami;
  • budete verejne komunikovať potrebu prijať klimatický zákon +  jeho  pozitívny vplyv pre spoločnosť;
  • poskytnete nám citát (2-3 vety) o potrebe a dôležitosti prijatia klimatického zákona, ktorý môžeme používať vo verejnej komunikácii.
 • Podpísať sa pod pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní návrhu zákona, ktoré očakávame v septembri (oficiálne pripomienky budeme pripravovať a budú vám k dispozícii).
 • Šíriť informácie o našej iniciatíve na vašich sociálnych sieťach

Kontakt: Dana Mareková, Klimatická koalícia, dana.marekova@gmail.com

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment