Brusel, 6. februára 2024

V súvislosti s oznámením Európskej komisie o cieli do roku 2040 CAN Europe uznáva, že cieľ zníženia o 90 % predstavuje vyššiu úroveň ambícií. Akýkoľvek cieľ, ktorý je nižší ako nulové emisie do roku 2040 však je v rozpore so záväzkom EÚ dosiahnuť spravodlivý podiel na splnení cieľa 1,5 °C Parížskej dohody. Tým, že sa EÚ nezameriava na dosiahnutie nulových emisií do roku 2040, prichádza tiež o príležitosť k získaniu významných environmentálnych, sociálnych a ekonomických prínosov.

 

Nedostatok politických ambícií a nereflektovanie vedecky podložených cieľov bude vzhľadom na silnejúce extrémne klimatické javy, čoraz nákladnejšie. Pokračovanie v trende nedostatočných klimatických cieľov ohrozí milióny životov, pričom najviac budú trpieť najchudobnejší a najzraniteľnejší. Európsky vedecký poradný výbor pre zmenu klímy (ESABCC) a aj vlastné hodnotenie vplyvu Európskej komisie preukázali viaceré výhody presadzovania ambicióznych politík v oblasti klímy. Tým, že Európska komisia dnes oznámila zamýšľaný cieľ zníženia o 90 %, ignoruje hornú hranicu rozsahu odporúčaného v dopadovej štúdii, ktorú vypracovala ESABCC (95 %).

 

„Samozrejme vítame zvýšené ambície – ale cieľ zníženia o 90 % stále nestačí na to, aby sa správne zosúladil s cieľom 1,5 °C. Skutočné riešenia na dosiahnutie nulových emisií do roku 2040 sú zrejmé – potrebujeme len politickú odvahu, ktorá zodpovedá rozsahu výziev, ktorým čelíme,“ povedala Chiara Martinelli, riaditeľka CAN Europe. „Nedávny výskum CAN Europe naznačuje, že zosúladenie s cieľom nulových emisií do roku 2040 by do roku 2030 prinieslo ekonomické výhody vo výške najmenej 1 bilión EUR. Tým, že sa Európska komisia rozhodla pre menej ambiciózny postoj, prichádza o jedinečnú príležitosť na dosiahnutie týchto prínosov“.

 

V snahe dosiahnuť nulové emisie do roku 2040 nemusia európski politici hľadať iné ako už existujúce pragmatické riešenia. Najvyššou prioritou by mal byť úplný odklon od fosílnych palív, pričom uhlie by sa malo vylúčiť do roku 2030, fosílny plyn do roku 2035 a ropa do roku 2040. Súčasne je potrebné urýchliť zavádzanie energie z obnoviteľných zdrojov, tak aby sa dosiahla energia založená na plne obnoviteľných zdrojoch do roku 2040, s primárnym zameraním na veternú a solárnu energiu, ako aj na zvýšenie flexibility energetického systému. Malo by sa rozšíriť úsilie o zníženie dopytu po energii a materiáloch a mala by sa viac uznať úloha obnovy prírody pri odstraňovaní uhlíka z ekosystémov. Verejné financovanie tohto úsilia by malo byť spojené s pevným záväzkom dodržiavať zásadu “znečisťovateľ platí” a s konkrétnym plánom prerozdeľovacieho programu. Tieto riešenia nie sú novými nápadmi – ale na urýchlenie ich zavádzania a dosiahnutie čistej nuly do roku 2040 je potrebná vyššia úroveň politických ambícií.

 

„Nadchádzajúce voľby poskytujú občanom obrovskú príležitosť hlasovať za program, ktorý bude uprednostňovať vyššie klimatické ambície a znižovanie nerovnosti,“ povedala Chiara Martinelli, riaditeľka CAN Europe. Budúci Európsky parlament musí byť taký, ktorý sa bude chcieť postaviť za komplexnú víziu. Takú, ktorá bude zdôrazňovať význam znižovania degradácie životného prostredia. Parlament, ktorý sa bude usilovať o zníženie spoločenských nerovností, ktoré sa prehlbujú v dôsledku nečinnosti v oblasti klímy. CAN Europe a jej rozsiahla sieť budú preto pred voľbami neúnavne pracovať na tom, aby občanom pomohli k informovaným rozhodnutiam pri rozhodovaní o klimatických a sociálnych otázkach, keď pôjdu k volebným urnám“.

 

Poznámky:

 

Climate Action Network (CAN) Europe je vedúcou koalíciou mimovládnych organizácií v Európe, ktorá sa zameriava na podporu klimatických politík.  S viac ako 200 členskými organizáciami v 40 európskych krajinách, ktoré zastupujú viac ako 1700 mimovládnych organizácií, CAN Europe podporuje udržateľnú politiku v oblasti klímy, energetiky a rozvoja v celej Európe. Klimatická koalícia prostredníctvom svojho člena Klima Fokus je členom CAN Europe.

Viac informácií o tom, ako by cieľ nulových emisií do roku 2040 priniesol ekonomické výhody, možno nájsť v správe CAN Europe s názvom „Paris Pact. Payoff. SPEEDING UP THE GREEN TRANSITION. FOR SOCIO-ECONOMIC CO-BENEFITS na stiahnutie.