Európska klimatická iniciatíva

Európska klimatická iniciatíva (EUKI) je finančný nástroj Nemeckého spolkového ministerstva pre životné prostredie, ochranu prírody a jadrovú bezpečnosť. Jeho poslaním je podporovať spoluprácu v oblasti klímy v rámci Európskej únie s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov, a to predovšetkým prostredníctvom posilnenia cezhraničného dialógu a spolupráce, ako aj výmeny znalostí a skúseností.

 

Základné informácie o projekte:

  • Vedúci partner: organizácia „CEEweb for Biodiversity“ z Maďarska

  • Partneri: celkovo je v projekte zapojených 10 partnerov z 8 krajín EÚ, konkrétne 10 mimovládnych organizácií z Maďarska, Bulharska, Česka,

  • Litvy, Rumunska, Slovinska, Poľska a Slovenska.

  • Cieľ projektu: monitorovanie rozhodovania o politikách súvisiacich s financovaním opatrení na mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy.

  • Trvanie: september 2021 – december 2023

 

Prechod EÚ na klimatickú neutralitu, ku ktorému sa zaviazala Európska zelená dohoda (EGD), si bude vyžadovať zásadnú zmenu vo verejnom financovaní a stimuloch. Väčšina národných plánov obnovy a odolnosti (NRRP) je už prijatá (november 2021) a o partnerských dohodách a operačných programoch sa diskutuje. Ako sa však ukázalo v minulosti, tieto dokumenty samy osebe nie vždy zaručujú najlepšie využitie peňazí EÚ na životné prostredie a klímu. Cieľom projektu je prispieť k podpore efektívneho využívania peňazí EÚ v zúčastnených krajinách, upozorniť na najlepšie postupy a získané poznatky a vo veľkej miere šíriť tieto pozorovania na národnej aj medzinárodnej úrovni. Projekt teda pomôže zlepšiť úroveň a kvalitu financovania EÚ a fiškálnej politiky pre opatrenia EÚ v oblasti klímy a realizáciu EGD tým, že sa zameria na opatrenia, ktoré menia hru na vnútroštátnej úrovni. Zároveň poskytne cenné vstupy pre efektívne využívanie fondov EÚ v oblasti ochrany klímy aj na úrovni EÚ.

 

Aktivity

  • Umožnenie občianskej spoločnosti zapojiť sa do hodnotenia programov a projektov a navrhovať odporúčania na ich implementáciu

  • Prenos poznatkov o aktuálnej situácii na národnej úrovni a príprava hodnotení

  • Príprava politických odporúčaní a šírenie príkladov osvedčených postupov pre politické reformy súvisiace s klímou prostredníctvom priamej komunikácie s cieľovými skupinami

  • Komunikačná kampaň na zvýšenie informovanosti všetkých zainteresovaných strán

 

Ciele

Dlhodobé: Prispieť k zosúladeniu finančných tokov s cestou k rozvoju s nízkymi emisiami skleníkových plynov a odolnosti voči zmene klímy, ako sa uvádza v Parížskej dohode.

Krátkodobé: Zlepšiť úroveň a kvalitu financovania a fiškálnej politiky pre opatrenia EÚ v oblasti klímy a realizáciu EGD zameraním sa na opatrenia, ktoré menia hru na vnútroštátnej úrovni, poskytnutím cenných vstupov pre lepšie využitie peňazí EÚ aj na úrovni EÚ a zvýšením povedomia občianskej spoločnosti.

Dopad: Mal by viesť k cielenejšej a účinnejšej podpore opatrení v oblasti klímy a životného prostredia, pričom sa znížia stimuly a financovanie programov a projektov, ktoré nie sú v súlade s Európskou zelenou dohodou. Pomôže to urýchliť dekarbonizáciu hospodárstva EÚ a podporiť zmierňovanie zmeny klímy vo všetkých sektoroch. Najlepšie postupy identifikované počas projektu budú veľmi užitočné pre všetky krajiny EÚ. Úroveň a kvalita výdavkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov a Nástroja na obnovu a odolnosť sa v zapojených krajinách zlepší, s pravdepodobným vplyvom v ďalších krajinách vďaka medzinárodnému vytváraniu sietí a budovaniu kapacít mimo projektového tímu.

Združenie Slatinka je do projektu zapojené v rámci spolupráce s Klimatickou koalíciou zo Slovenska. Tá nadväzuje na iniciatívu Zelený reštart, ktorá vznikla v roku 2020 na základe spolupráce environmentálnych organizácií, s cieľom klimaticky a environmentálne zodpovednej post-covidovej ekonomickej obnovy.


 

Čiastkové podklady a výstupy projektu:

Súvisiace aktuality