Súčasné nastavenie eurofondov určených na znižovanie znečistenia ovzdušia z vykurovania v domácnostiach vsádza len na zemný plyn. Podľa 25 mimovládnych organizácií, iniciatív, zväzov, ako aj ďalších odborníkov/čok na ovzdušie navrhované nastavenie ignoruje sociálnu realitu slovenských domácností v regiónoch aj rastúce ceny tohto  fosílneho paliva. Riziko jednostranného zamerania dotácií na plyn umocňuje aj súčasná situácia s konfliktom na Ukrajine. V tejto súvislosti poslali organizácie, iniciatívy, zväzy a odborníci/čky otvorený list zodpovedným ministrom/ke.

 

V súčasnom návrhu Partnerskej dohody a Operačného Programu Slovensko je na zlepšenie kvality ovzdušia alokovaných 29,9 milióna eur náhradou kotlov na tuhé palivo len za kotly na zemný plyn, prioritne v zónach a aglomeráciách s vysokou koncentráciou PM častíc v ovzduší. 

Ak chce Slovensko účinne bojovať s problémom znečisteného ovzdušia a klimatickej krízy dotáciami na zmenu spôsobu vykurovania domácností, je nutné zacieliť navrhovanú podporu o zlepšenie tepelnotechnických vlastností budov a obnoviteľné zdroje energie. 

“Slovensko dlhodobo zápasí so znečisťovaním  ovzdušia.  Podporme viacero riešení – nielen plynové kotle. Ministerstvá momentálne nastavujú dotácie z Eurofondov na roky 2021-2027. Súčasný návrh nezlepší kvalitu ovzdušia, lebo ignoruje sociálnu realitu a vysoké ceny zemného plynu. Najskôr by sme mali podporiť obnovu budov, ktorou môžeme znížiť teplo na vykurovanie aj viac ako o polovicu. Závislosť od plynu potrebujeme znižovať nielen pre ochranu klímy , ale aj kvôli geopolitickej situácii a nepriaznivom vplyve plynu na zvyšovanie cien energií,” povedal Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA. 

“Sme presvedčení, že ľudia, ktorí majú dosť peňazí na vykurovanie domácností zemným plynom, ním už dávno kúria. Slovenská inovačná a energetická agentúra odhadla náklady na kúrenie zemným plynom na 1385 € ročne a drevom na 943 € ročne. To sú príliš vysoké čiastky pre sociálne zraniteľné domácnosti.  Využívanie zemného plynu ako zdroja vykurovania je pre ne ekonomicky nemožné. Ak však budeme ignorovať túto skupinu obyvateľov, dotácie sa minú cieľa,” povedala  Dušana Dokupilová z Prognostického ústavu CSPV Slovenskej akadémie vied.

Všetkým domácnostiam, vrátane tých najchudobnejších, musí byť prístupná najmä podpora na obnovu ich domov a bytov, vďaka čomu znížia svoje účty za kúrenie a chladenie, budú žiť v zdravších a bezpečnejších podmienkach a znížia aj množstvo produkovaných emisií.

Ponuka štátu z verejných financií vymeniť domácnostiam kotle na tuhé palivo za plynové prichádza v čase, keď cena fosílneho plynu dosahuje svoje maximá a EÚ sa snaží znížiť svoju závislosť na plyne oveľa ekonomicky a ekologicky zmysluplnejšou podporou úspor a obnoviteľných zdrojov energie.

“Z našej terénnej práce vyplýva, že sociálne zraniteľné domácnosti si palivo zabezpečujú rôznymi spôsobmi, aj s nákladmi do 250 € ročne. Nielen spotrebiteľské a environmentálne organizácie jasne vidia príležitosť pre ochranu ovzdušia a životného prostredia najmä v komplexnom a strategickom zlepšení tepelno-izolačných vlastností budov a modernizácii vykurovacích systémov aj tých najchudobnejších domácností. ” doplnila Petra Čakovská zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov.

 

Prečítajte si celé znenie: Otvorený list 25 organizácií za rozšírenie podpory z kotlíkovej dotácie o zlepšenie tepelnotechnických vlastností domov a obnoviteľné zdroje energie v Operačnom Programe Slovensko

 

Juraj Melichár, Priatelia Zeme-CEPA, melichar@priateliazeme.sk, 0902 264 332

Dušana Dokupilová, Prognostický ústav CSPV SAV, dusana.dokupilova@savba.sk, 0903 377 774

Petra Čakovská, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, petra.cakovska@sospotrebitelov.sk, 0949 314 111

 

Zdroj foto: From Wikimedia Commons, the free media repository

ffeuki

Pridaj komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment